Search By

Toyota RAV4 Tire Sizes


1998 Toyota RAV4 Tire Sizes

2-door 2wd
2-door 4wd
4-door 2wd
4-door 4wd
EV
195R16
Soft Top 2wd
Soft Top 4wd

1999 Toyota RAV4 Tire Sizes

2-door 2wd
2-door 4wd
4-door 2wd
4-door 4wd
EV
195R16
Soft Top 2wd
Soft Top 4wd

2000 Toyota RAV4 Tire Sizes

2-door 2wd
2-door 4wd
4-door 2wd
4-door 4wd
EV
195R16

2006 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd 4 Cylinder
Base Model 2wd V6
Base Model 4wd 4 Cylinder
Base Model 4wd V6
Limited 2wd 4 Cylinder
Limited 2wd V6
Limited 4wd 4 Cylinder
Limited 4wd V6
Sport 2wd 4 Cylinder
Sport 2wd V6
Sport 4wd 4 Cylinder
Sport 4wd V6

2007 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd 4 Cylinder
Base Model 2wd V6
Base Model 4wd 4 Cylinder
Base Model 4wd V6
Limited 2wd 4 Cylinder
Limited 2wd V6
Limited 4wd 4 Cylinder
Limited 4wd V6
Sport 2wd 4 Cylinder
Sport 2wd V6
Sport 4wd 4 Cylinder
Sport 4wd V6

2008 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd 4 Cylinder
Base Model 2wd V6
Base Model 4wd 4 Cylinder
Base Model 4wd V6
Limited 2wd 4 Cylinder
Limited 2wd V6
Limited 4wd 4 Cylinder
Limited 4wd V6
Sport 2wd 4 Cylinder
Sport 2wd V6
Sport 4wd 4 Cylinder
Sport 4wd V6

2009 Toyota RAV4 Tire Sizes

Base Model 2wd 4 Cylinder
Base Model 2wd V6
Base Model 4wd 4 Cylinder
Base Model 4wd V6
Limited 2wd 4 Cylinder
Limited 2wd V6
Limited 4wd 4 Cylinder
Limited 4wd V6
Sport 2wd 4 Cylinder
Sport 2wd V6
Sport 4wd 4 Cylinder
Sport 4wd V6
Sport 4wd V6 Appearance Package

2010 Toyota RAV4 Tire Sizes

2wd 4cyl Base
2wd 4cyl Limited
2wd 4cyl Sport
2wd 4cyl Sport with Appearance Package
2wd V6 Base
2wd V6 Limited
2wd V6 Sport
2wd V6 Sport with Appearance Package
4wd 4cyl Base
4wd 4cyl Limited
4wd 4cyl Sport
4wd 4cyl Sport with Appearance Package
4wd V6 Base
4wd V6 Limited
4wd V6 Sport
4wd V6 Sport with Appearance Package

2011 Toyota RAV4 Tire Sizes

2wd 4cyl Base
2wd 4cyl Limited
2wd 4cyl Sport
2wd 4cyl Sport with Appearance Package
2wd V6 Base
2wd V6 Limited
2wd V6 Sport
2wd V6 Sport with Appearance Package
4wd 4cyl Base
4wd 4cyl Limited
4wd 4cyl Sport
4wd 4cyl Sport with Appearance Package
4wd V6 Base
4wd V6 Limited
4wd V6 Sport
4wd V6 Sport with Appearance Package

2012 Toyota RAV4 Tire Sizes

2wd 4cyl Base
2wd 4cyl Limited
2wd 4cyl Sport
2wd V6 Base
2wd V6 Limited
2wd V6 Sport
4wd 4cyl Base
4wd 4cyl Limited
4wd 4cyl Sport
4wd V6 Base
4wd V6 Limited
4wd V6 Sport

2013 Toyota RAV4 Tire Sizes

LE Made in Japan
LE Made in North America
Limited Made in Japan
Limited Made in North America
XLE Made in Japan
XLE Made in North America

2017 Toyota RAV4 Tire Sizes

AWD LE
AWD Limited
AWD Platinum
AWD SE
AWD XLE
FWD LE
FWD Limited
FWD Platinum
FWD SE
FWD XLE
Hybrid Limited
Hybrid SE
Hybrid XLE